Projekt VEČNAMENSKE REKREACIJSKE POVRŠINE IN TRAJNOSTNA MOBILNOST

Naziv operacije: Večnamenske rekreacijske površine in trajnostna mobilnost

Vlagatelj: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško

Ostali partnerji: Thermana d.d., Športno društvo Rečica, STIK

Ukrep: Razvoj osnovnih storitev

Višina sredstev sofinanciranja EKSRP: 45.068,70 €

Kratek opis aktivnosti operacije:
– Ureditev pumptracka (koloparka) v Debru – športnega objekta, sestavljenega iz grbin in zavojev, ki so med seboj ritmično povezani v krožno celoto. Razgibanost poligona zagotavlja zabavno, a varno športno izkušnjo tudi na manjših površinah. Omogoča učenje vožnje s kolesom ali drugimi rekviziti, kot tudi vadbo vrhunskih športnikov.
– Ureditev postaje sistema izposoje javnih koles v Hudi jami v Rečici, na obstoječem parkirišču pri nogometnem igrišču in športnem centru. Sistem za izposojo javnih koles predstavlja mrežo postaj in prirejenih koles, ki uporabnikom omogoča izposojo, uporabo koles in vračilo na drugi možni postaji znotraj sistema. V občini je že vzpostavljen sistem izposoje javnih koles, vendar le na 4 lokacijah v mestu Laško in 1 lokaciji v Rimskih Toplicah.
– Izvedba prireditve s predstavitvijo rezultatov operacije.
– izdelava promocijskega gradiva gradiva, s katerim bodo predstavljeni rezultati celotne operacije – Pumptracka v Debru in sistema izposoje javnih koles v Hudi jami v Rečici.

Povezave:
Program razvoj podeželja: http://www.program-podezelja.si
Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl.htm
LAS Raznolikost podeželja: http://www.las-raznolikost-podezelja.si/

Projekt KREATIVNA PREDELAVA ZELIŠČ

Naziv operacije: Kreativna predelava zelišč

Vlagatelj: Plahtica d.o.o., Blatni vrh 39, 3273 Jurklošter

Ukrep: Varstvo okolja in ohranjanje narave

Ostali partnerji: Ines Drame s.p., Alenka Vrhivšek s.p., STIK

Višina sredstev sofinanciranja EKSRP: 21.582,33 €

Kratek opis aktivnosti operacije:
– vodenje in koordinacija operacije med vlagateljem in 3 partnerji,
– nabava in postavitev zeliščnega inkubatorja v izvedbi mobilnega kontejnerja ter nabava in postavitev kondenzacijske sušilnice za zelišča,
– nabava in postavitev ograje z električnim pastirjem in 4 vrati, izgradnja prizorišča na prostem z vgradnjo kuhališča, krušne peči in kamnitega ognjišča na
prostem, izgradnja kompostnega stranišča,
– nabava premičnega modularnega destilatorja.
– razvoj in implementacija digitalizacije naročila, rezervacije in nakupa doživetij in upravljanje, vzdrževanje in nadgradnja www.herbs.si
– razvoj, načrtovanje in izvedba delavnic prikazov predelave zelišč za ranljive skupine.

Povezave:
Program razvoj podeželja: http://www.program-podezelja.si
Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl.htm
LAS Raznolikost podeželja: http://www.las-raznolikost-podezelja.si/

 

Projekt VARUJMO IN IZBOLJŠAJMO POGOJE ZA OHRANITEV PESTRE ZDRUŽBE OPRAŠEVALCEV

Občina Laško je bila 4. aprila s strani LAS Raznolikost podeželja seznanjena, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja odobrila vlogo Občine Laško za izvedbo operacije Varujmo in izboljšajmo pogoje za ohranitev pestre združbe opraševalcev.

V projektu sodelujejo: Občina Laško kot vodilni partner in partnerji: Čebelarsko društvo Laško, Zavod STIK Laško, Thermana Laško, d. d., in Šola za hortikulturo in vizualno umetnost.

Vrednost projekta je ocenjena na 44.501,43€, od tega znaša sofinanciranje iz EKSRP 33.046,88€.

V okviru projekta se bodo izvedle naslednje aktivnosti:

V prvem sklopu so zajeta predavanja in delavnice za osveščanje in izobraževanje različnih ciljnih skupin (tudi ranljive skupine – otroci, osebe s posebnimi potrebami, starejši, ženske, nezaposleni; tu se kaže tudi socialna vzdržnost operacije). Oblikovani bodo interpretacijski izobraževalno-doživljajski moduli zelenega turizma ter izdelana dva inovativna e-priročnika, ki bosta prispevala k zagotovitvi okoljske trajnosti. Izvedene bodo promocijske aktivnosti (okrogla miza, tiskovna konferenca, spletna podstran, video filmi, panoji, letaki, darilca …).

Drugi sklop vključuje dopolnitev in nadgradnjo vsebin obstoječega Vrta medovitih rastlin v inovativni Tematski park gojenih in prostorastočih medovitih rastlin (zasaditev avtohtonih medovitih rastlin, tipne table dostopne vsem, inovativni ugankarski panoji kot učilnica v naravi in razširitev spoznavanja čebeljih paš na obstoječa drevesa v parku – ciljne skupine so otroci, družine z otroki in osebe s posebnimi potrebami ter širša javnost).

Tretji sklop predvideva ureditev Čebelarskega centra v Laškem, kjer bi se izvajale aktivnosti ČD Laško in izobraževalni turistični programi po načelih sodobnih interpretacijskih praks (multivizija, touch-screen, multifunkcijski interpretacijski panoji).

Povezave:
Program razvoj podeželja: http://www.program-podezelja.si
Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl.htm
LAS Raznolikost podeželja: http://www.las-raznolikost-podezelja.si/

Projekt DOŽIVLJAJSKI ZELIŠČNI VRTOVI

NASLOV OPERACIJE: DOŽIVLJAJSKI ZELIŠČNI VRTOVI

AKRONIM OPERACIJE: ZELIŠČA

Nosilec operacije: Plahtica d.o.o.

Ostali partnerji v operaciji: Ines Drame s.p., ZPO Celje d.o.o., Alenka Zapušek s.p., Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško

Trajanje projekta: 20. 4.-15. 11. 2018

Celotna vrednost izvedenega projekta z DDV: 40.294,56€

Predvidena vrednost sofinanciranja po odločbi AKTRP: 20.404,60€

Z zaključenim projektom DOŽIVLJAJSKI ZELIŠČNI VRTOVI uresničujemo namen operacije, ki spodbuja sonaravno kmetovanje, ohranjanje naravnih danosti in nesnovne kulturne dediščine zeliščarstva ter razvoj zelenega turizma. Soustvarili smo pogoje za dolgoročno vzpostavljanje delovnih mest in priložnosti za povečevanje kompetenc ranljivih skupin. Vzpostavitev in povezanost več različnih vrtov v mrežo bo omogočila multipliciranje učinkov in predstavitev zeliščarstva skozi raznolike tradicionalne in posodobljene nove prakse. Naložbe in aktivnosti v vse vključene vrtove bodo povečale prepoznavnost inovativno povezane mreže, krepile skupno identiteto vrtov in olajšale odločitev obiskovalcev za povezano (ne le posamično) doživetje zeliščarstva na območju LAS.

S tematskim načrtovanjem, odgovorno pripravo zemljišč, strokovno zasaditvijo in oskrbo zelišč na različnih oglednih doživljajskih zeliščnih vrtovih (Keltski zeliščni vrt kmetije Plahtica, Permakulturni vrt PermaMama, Divji zeliščni vrt na celjski koči), z uporabo lokalnih gradbenih materialov (les, kamen) in virov (deževnica za zalivanje vrtov, solarna energija, odpadna oprema in material na kmetijah), z urejanjem prireditvenih prostorov, z znamčenjem zeliščnih izdelkov in storitev, z delavnicami in s skupnim spletnim kanalom promocije, z mreženjem ponudnikov in še posebej z oblikovanjem dopolnjujočih izobraževalnih in doživljajskih zgodb vlagatelj in partnerji v projektu prispevamo k doseganju strateških ciljev trajnostnega razvoja na območju LAS Raznolikost podeželja. Z rezultati aktivnosti zmanjšujemo negativne vplive na okolje, osveščamo in povečujemo kompetence prebivalstva (posebej ranljivih skupin), ohranjamo biodiverziteto območja ter posledično izboljšujemo naravne pogoje za ohranitev živalskih in rastlinskih vrst, za zmanjšanje izpustov CO2, erozije in zaraščanja zemljišč.

Ključne aktivnosti v projektu so bile:
– načrtovanje, priprava zemljišč, zasaditve ter oskrba zelišč v treh tematskih oglednih doživljajskih zeliščnih vrtovih;
– nakup opreme za ureditev dveh prireditvenih prostorov (jurta na kmetiji Vrhivšek in zeliščna soba na Celjski koči);
– ohranjanje in zaščita naravnih habitatov prostorastočih zdravilnih rastlin ter izobraževanje različnih ciljnih skupin o trajnostnem nabiralništvu ter ohranjanju biodiverzitete;
– razvoj novih zeliščnih izdelkov pod blagovno znamko Kloštrski izviri zdravja in storitev z višjo dodano vrednostjo (3 delavnice za razvoj storitev, 2 za razvoj izdelkov);
– promocijske aktivnosti (samostojna spletna stran www.herbs.si, delavnice za ciljne skupine).

Z zgoraj navedenimi aktivnostmi smo dosegli načrtovane rezultate operacije, ki so:
– 3 novi doživljajski zeliščni vrtovi za izobraževalne in turistične namene;
– 2 urejena prireditvena prostora za izvedbo delavnic, izobraževanj in drugih dogodkov (jurta na kmetiji Vrhivšek, zeliščna soba na celjski koči);
– zaščitna ureditev 6 naravnih habitatov prostorastočih zdravilnih rastlin (na vsakem vrtu 2 zdravilni rastlini in sicer: GLOG, DREN (permakulturni vrt Permama), RMAN, DOBRA MISEL (kmetija Vrhivšek), PLAHTICA IN MATERINA DUŠICA (keltski zeliščni vrt kmetije Plahtica),
– vzpostavitev in ažuriranje skupnega spletnega mesta www.herbs.si;
– izvedba 5 delavnic za partnerje v projektu in turistične ponudnike (v izvedbi STIK LAŠKO);
– izvedba 5 delavnic za različne ciljne in ranljive skupine (3 delavnice na celjski koči in 2 delavnici na kmetiji Vrhivšek);

Povezave:
Program razvoj podeželja: http://www.program-podezelja.si
Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl.htm
LAS Raznolikost podeželja: http://www.las-raznolikost-podezelja.si/