Javno zbiranje ponudb za oddajo Pivnice Hotela Savinje v najem

Občina Laško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Mestna ulica 2, 3270 Laško, objavlja skladno z določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18),

Pogodbe o prenosu stvarnega premoženja v upravljanje št.: 3521-01/2014 z dne 30. 4. 2018 in Odlokom o proračunu Občine Laško za leto 2019 s programom razpolaganja, ponovno javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora – pivnice Hotela Savinje na Valvasorjevem trgu 1 v Laškem.

Objava bo izvedena na spletni strani JZ STIK https://lasko.info/stik-lasko/, spletni strani Občine Laško  http://www.lasko.si/ in oglasni deski Občine Laško, od dne 13. 3. 2019 do vključno dne 12. 4. 2019

Vrstni red prilog: