+19℃
Trgovina 0

V košarici ni izdelkov.

Pravilnik nagradne igre “Osvoji vstopnici za koncert Sentido project”

1. člen: ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre »Osvoji vstopnici za koncert Sentido project, v Kulturnem centru Laško!« (v nadaljevanju »nagradna igra«) je Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško (v nadaljevanju »organizator«).

Organizator izvede nagradno igro in poskrbi za izvedbo žrebanja ter objavo nagrajencev.

2. člen: NAMEN

Organizator objavlja nagradno igro v namene promocije koncerta Sentido project: Samo hoditi (Solo andar), ki bo v Kulturnem centru Laško, 27. 10. 2023, ob 19.30 uri.

3. člen: POGOJI IN NAČIN SODELOVANJA

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Nagradna igra je namenjena le fizičnim osebam, pravne osebe in s.p.-ji v akciji ne morejo sodelovati. S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči sprejme vsa pravila in pogoje, ki jih določa ta pravilnik nagradne igre in se z njimi strinja.

Sodelovanje v nagradni igri je mogoče od 23. 10. 2023 do vključno 25. 10. 2023, do 00:00h, preko Facebook strani https://www.facebook.com/Kulturnicenter.Lasko. Objava nagradne igre na navedenem spletnem mestu se komunicira in oglašuje tudi na Instagram profilu Kulturnega centra Laško: https://www.instagram.com/kulturnicenterlasko/.

V nagradni igri je mogoče sodelovati na način:

Na Facebook strani https://www.facebook.com/Kulturnicenter.Lasko,  sodelujoči zapiše, da želi sodelovati v nagradni igri in po želji označi prijatelja, s katerim bi obiskal koncert Sentido project, ki bo 27. 10. 2023, ob 19.30 uri, v Kulturnem centru Laško.

Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat.

Uporabniki, ki bodo v nagradni igri sodelovali po preteku nagradnega obdobja, ne bodo vključeni v nagradno žrebanje.

Omejitve sodelovanja:

 • V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja in soorganizatorja nagradne igre ali njihovi ožji družinski člani.

 

4. člen: PREKLIC SODELOVANJA

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri tako, da pošlje sporočilo na e-poštni naslov info@stik-lasko.si. Po prejemu tega sporočila se sodelujočega izloči iz nagradne igre.

5. člen: ŽREBANJE IN RAZGLASITEV NAGRAJENCEV

Po koncu nagradne igre se izvede nagradno žrebanje, kjer se podeli nagrada, dve vstopnici za koncert Sentido project: Samo hoditi (Solo andar), po naboru iz 7. člena tega pravilnika.

 • Nagradno žrebanje bo potekalo 26. 10. 2023. V to nagradno žrebanje so vključeni vsi sodelujoči v nagradni igri, ki so izpolnjevali pogoje sodelovanja v nagradni igri (definirano v 3. členu), od 23.10. 2023 do 25. 10. 2023.

Žrebanje nagrajencev se bo izvajalo elektronsko, po koncu trajanja nagradne igre, nagrajenci bodo v roku enega dne s svojim imenom in priimkom objavljeni na Facebook strani https://www.facebook.com/Kulturnicenter.Lasko. O izidu žrebanja bodo vsi sodelujoči obveščeni v komentarju pod nagradno igro, objavljene na Facebooku.

Žrebanje nagrajencev se izvede s pomočjo računalniškega sistema z uporabo naključnega algoritma, ki iz nabora celotne množice sodelujočih izžreba dobitnike nagrad.

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena, priimka na Facebook strani ali v morebitnih drugih medijih in družbenih omrežjih, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine. Hkrati se odpovedujejo pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali videzu materiala.

6. člen: KOMISIJA

Komisijo za nadzor nagradnega žrebanja sestavljajo:

 • Špela Juhart  (Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško) – predsednica komisije
 • Urška Žibret (Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško) – članica komisije
 • Sabina Šrot (Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško) – članica komisije

7. člen: NAGRADE

Udeleženci nagradne igre sodelujejo v nagradnem žrebanju za dve vstopnici za koncert Sentido project, ki bo 27. 10. 2023, ob 19.30 uri, v Kulturnem centru Laško.

8. člen: PREVZEM NAGRADE

Za prevzem nagrade se mora nagrajenec zglasiti na TIC-u Laško ali uro pred dogodkom, na blagajno Kulturnega centra Laško. Nagrado prevzame s predložitvijo verodostojnega osebnega dokumenta.

Če nagrajenec v roku do začetka koncerta ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila. V tem primeru je organizator prost vseh obveznosti do tega nagrajenca, nagrada pa bo ostala nepodeljena.

Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade hkrati s posredovanjem podatkov organizatorju predložiti tudi pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika.

Če nagrajenec nagrado odkloni, se šteje, da nagrade ne želi prejeti ter je tako organizator v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti, vezanih na to nagradno igro. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen.

Nagrad ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo. Rezultati so dokončni in pritožbe niso mogoče.

9. člen: OBVEZUJOČA PRAVILA

Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane z izvedbo nagradne igre in izročitev nagrade ter za udeležence, ki s sodelovanjem v nagradni igri priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Pravila in pogoji nagradne igre so v času trajanja nagradne igre v celoti na vpogled na spletnem mestu www.lasko.info. Za tolmačenje posameznih členov tega pravilnika je pristojna komisija, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti pravno službo organizatorja.

V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko komisija razveljavi nagradno igro v celoti in jo z ustreznimi popravki ponovi.

10. člen: IZKLJUČITEV IZ NAGRADNE IGRE

V primeru kršitve navedenih pravil in pogojev o sodelovanju v nagradni igri si organizator pridržuje pravico, da izključi te osebe iz nagradne igre brez predhodnega opozorila. Izključene bodo osebe, ki uporabljajo nezakonite pripomočke (npr. hackertools, viruse, trojance itd.), lažne e-naslove ali si drugače pridobijo koristi s pomočjo manipulacije. Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez), so lahko izključene iz nagradne igre. Sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami ni dovoljeno.

V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre se lahko nagrajencu naknadno odvzamejo nagrade ali zahtevajo nazaj že izplačane oz. izročene nagrade.

11. člen: IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Organizator ne odgovarja za neposredno ali posredno škodo, ki bi sodelujočemu nastala zaradi udeležbe v nagradni igri ali v primeru nedosegljivosti strežnika, razen če je organizator škodo povzročil naklepno, zaradi hude malomarnosti ali s hudo kršitvijo pogodbenih obveznosti. Organizator ne odgovarja za kakršne koli tehnične napake, predvsem izpade omrežja, elektronike ali računalnikov.

12. člen: PREDČASNA PREKINITEV NAGRADNE IGRE

Organizator si pridržuje pravico preklicati ali prekiniti nagradno igro kadar koli brez vnaprejšnjega opozorila in navedbe razlogov. Organizator se še posebej poslužuje te možnosti, če zaradi tehničnih razlogov (npr. virusi v računalniškem sistemu, manipulacije ali napake v strojni opremi in/ali programski opremi) ali iz pravnih razlogov ni mogoče zagotoviti pravilne izvedbe nagradne igre. Če se nagradna igra prekine zaradi kršitve s strani udeleženca, lahko organizator od udeleženca, ki je škodo povzročil, zahteva nadomestilo za nastalo škodo.

13. člen: ZAUPNOST, VAROVANJE IN UPORABA OSEBNIH PODATKOV

Organizator in so-organizator bosta osebne podatke skrbno varovala, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1), Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR).

V skladu z GDPR sme upravljavec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika tj. je prostovoljna izjava, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen. Uporabnik jo potrdi v sklopu oddaje prijave v nagradno igro in sicer s pritiskom na gumb: POŠLJI in strinjanjem s splošnimi pogoji nagradne igre.

Splošni pogoji nagradne igre vključujejo tudi sledečo izjavo: “Dovoljujem, da STIK LAŠKO moje osebne podatke uporabi za namene izvedbe te nagradne igre.«

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko udeleženci kadarkoli prekličejo s pisno zahtevo, poslano po elektronski pošti na naslov info@stik-lasko.si ali po pošti na Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško, Trg svobode 6, 3270 Laško

Organizator bo v vlogi upravljavca osebne podatke sodelujočih v nagradni igri, uporabljal izključno za naslednje namene:

 • izvedbo nagradne igre v vseh vidikih,
 • obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja in podelitvi nagrad,
 • objave nagrajencev v komentarju objave nagradne igre.

Organizator zbrane osebne podatke obdeluje in varuje v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in dostop do njih dovoli izključno zaposlenim, ki so se obvezali k ustreznim obvezam zaupnosti. Organizator pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.

Vsi podatki bodo hranjeni v bazi podatkov Centra za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško  in/ali pri pogodbenih obdelovalcih osebnih podatkov v skladu z zakonskim rokom ali do preklica hrambe osebnih podatkov s strani sodelujočega.

Organizator osebnih podatkov ne bo prenašal ali obdeloval izven Evropskega gospodarskega prostora (EGP) brez skladnosti s Standardnimi pogodbenimi določili o varstvu podatkov (ali drugimi podobnimi določili, ki bi jih lahko sčasoma potrdila Evropska Komisija).

Sodelujoči je seznanjen, da:

 • lahko zahteva vpogled v svoje osebne podatke,
 • lahko zahteva popravek netočnih osebnih podatkov,
 • lahko zahteva izbris osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 GDPR predvsem pa v primeru preklica privolitve pridobljene za obdelavo osebnih podatkov za namene te nagradne igre,
 • lahko zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov,
 • lahko zahteva brezplačni prenos osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki
 • lahko vloži pritožbo pri nadzornemu organu, v primeru če meni, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov,
 • posameznik lahko vloži zahtevek za uveljavitev pravic iz prejšnjega odstavka ali pridobi dodatne informacije v zvezi z obdelavo in varovanjem osebnih podatkov pri pooblaščeni osebi za varstvo podatkov preko elektronskega naslova info@lasko.info ali na naslovu Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško, Trg svobode 6, 3270 Laško.
 • posameznik lahko pritožbo na obdelavo osebnih podatkov, ki ni skladna s temi splošnimi pogoji nagradne igre, vloži pri Informacijskemu pooblaščencu RS.

 

14. člen: SPREMEMBA PRAVIL

Organizator igre – Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško, Trg svobode 6, 3270 Laško, si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni pogoje nagradne igre, če za to obstajajo vsebinski, komercialni ali tehnični razlogi.

O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na spletni strani.

15. člen: OSTALE DOLOČBE

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v Centru za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško, Trg svobode 6, 3270 Laško in njihovi ožji družinski člani ter druge fizične ali pravne osebe, ki kakor koli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

Udeleženci nagradne igre se strinjajo, da Facebook na nikakršen način ni povezan z nagradno igro in ne prevzema nobene odgovornosti za njeno izvedbo. Facebook nagradne igre ne sponzorira, ne podpira in je ne upravlja, temveč je zgolj in samo njen gostitelj.

Pravila so obvezujoča za organizatorja, vse zaposlene in druge osebe, ki so kakorkoli povezane z nagradno igro in nagradnim žrebanjem, ki je predmet tega pravilnika, ter za udeležence nagradne igre, ki s potrditvijo teh pravil soglašajo z njimi.

Vprašanja in dodatne informacije v zvezi z nagradno igro lahko naslovite na elektronski naslov: info@stik-lasko.si.

16. člen: DOSTOPNOST PRAVIL

Ta pravila so dostopna na spletni strani www.lasko.info.

17. člen: REKLAMACIJE IN PRITOŽBE

Vse pritožbe in reklamacije v zvezi z izvedbo nagradne igre rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem možnem času in o tem obvestil sodelujočega oziroma po potrebi tudi druge udeležence.

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno sodišče v Celju.

18. člen: KONČNE DOLOČBE

Organizator se zavezuje, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo nagradna igra korektno izpeljana, odgovornost pa ne vključuje primerov višje sile. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila, logistične ovire, tehnične težave), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

19. člen: VELJAVNOST PRAVIL

Pravila pričnejo veljati dne 23. 10. 2023.

 

Laško, 23. 10. 2023

Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško

 

Doživi Laško in se prijavi na naše e-novice

Sledite nam na Instagramu @lasko_slovenia

Spletno mesto uporablja piškotke za pravilno delovanje spletne strani in izboljšanje vaših izkušenj. Več informacij najdete v Politiki o piškotkih .

s tem dovoljujem uporabo podatkov za vse spodnje namene.