1. člen: ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre »Zavrti flaško« (v nadaljevanju »nagradna igra«) je Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško (v nadaljevanju »organizator«).

Organizator izvede nagradno igro in skupaj s so-organizatorjem (April 8, digitalna agencija, d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana), ki poskrbi za izvedbo žrebanja ter objavo nagrajencev.


2. člen: NAMEN

Organizator objavlja nagradno igro v namene promocije nove turistične ponudbe – paketov doživetij.


3. člen: POGOJI IN NAČIN SODELOVANJA

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Nagradna igra je namenjena le fizičnim osebam, pravne osebe in s.p.-ji v akciji ne morejo sodelovati. S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči sprejme vsa pravila in pogoje, ki jih določa ta pravilnik nagradne igre in se z njimi strinja.

Sodelovanje v nagradni igri je mogoče od 01. 06. 2021 do vključno 31. 08. 2021 do 00:00h preko spletne strani https://www.lasko.info/zavrti-flasko/. Poleg objave na naveden spletnem mestu se nagradna igra komunicira in oglašuje tudi v drugih medijih.

V nagradni igri je mogoče sodelovati na dva načina:

a) na spletni strani https://www.lasko.info/zavrti-flasko/ sodelujoči zavrti flaško. Flaška se ustavi na enem izmed petih doživetij. V obrazec nagradne igre mora vpisati elektronski naslov.

b) na lokaciji Bavarski dvor Ljubljana lahko sodelujoči naredi fotografijo sebe (selfie) pred billboardom Zavrti flaško, fotografijo označi z #myLaško in objavi na družbenih omrežjih.

Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat.

Uporabniki, ki bodo v nagradni igri sodelovali po preteku nagradnega obdobja, ne bodo vključeni v nagradno žrebanje.

Omejitve sodelovanja:

 • V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja in soorganizatorja nagradne igre ali njihovi ožji družinski člani.


4. člen: PREKLIC SODELOVANJA

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri tako, da pošlje sporočilo na e-poštni naslov info@lasko.info. Po prejemu tega sporočila se sodelujočega izloči iz nagradne igre.


5. člen: ŽREBANJE IN RAZGLASITEV NAGRAJENCEV

V času nagradne igre se izvedejo tri nagradna žrebanja. V vsakem žrebanju se podeli 5 nagrad po naboru iz 7. člena tega pravilnika.

 • Prvo nagradno žrebanje bo potekalo 5. 7. 2021. V to nagradno žrebanje so vključeni vsi sodelujoči v nagradni igri, ki so izpolnjevali pogoje sodelovanja v nagradni igri (definirano v 3. členu), od 01.06. 2021 do 30. 06.2021.
 • Drugo nagradno žrebanje bo potekalo 5. 8. 2021. V to nagradno žrebanje so vključeni vsi sodelujoči v nagradni igri, ki so izpolnjevali pogoje sodelovanja v nagradni igri (definirano v 3. členu), od 01.07. 2021 do 31. 07.2021.
 • Tretje, finalno žrebanje bo potekalo 6. 9. 2021. V to žrebanje bodo vključeni vsi, ki so sodelovali v času od 01. 06. 2021 do 31. 08. 2021 in ki še niso bili izžrebani za nagrado.

Žrebanje nagrajencev se bo izvajalo elektronsko 1x mesečno v času trajanja nagradne igre, nagrajenci bodo v roku  7 dni s svojim elektronskim naslovom objavljeni na spletni strani www.lasko.info. O izidu žrebanja bodo vsi sodelujoči obveščeni preko elektronskega sporočila.

Žrebanje nagrajencev se izvede s pomočjo računalniškega sistema z uporabo naključnega algoritma, ki iz nabora celotne množice sodelujočih izžreba dobitnike nagrad. Predsednik komisije pripravi zapisnik, ki vsebuje seznam nagrajencev. Zapisnik potrdijo in podpišejo vsi člani komisije. Zapisnik se eno leto hrani na naslovu so-organizatorja.

Datumi mesečnih žrebanj:

 • Prvo mesečno žrebanje: 5. 7. 2021
 • Drugo mesečno žrebanje: 5. 8. 2021
 • Tretje mesečno žrebanje: 6. 9. 2021

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena, priimka na spletnih straneh organizatorja, na Facebook straneh ali v morebitnih drugih medijih in družbenih omrežjih, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine. Hkrati se odpovedujejo pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali videzu materiala.


6. člen: KOMISIJA

Komisijo za nadzor nagradnega žrebanja sestavljajo:

 • Metka Mavri  (Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško) – predsednica komisije
 • Urška Žibret (Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško.) – članica komisije
 • Valerija Đido (April 8 d.o.o.) – članica komisije

 

7. člen: NAGRADE

Udeleženci nagradne igre sodelujejo v  nagradnih žrebanjih za:

 • 5 x doživetje na lokaciji Laško
  • 1 x Escape Room: 60 € (2 osebi)
  • 1 x Unlock Laško: 60 € (2 osebi)
  • 1x Pivocvetni potep: 160 € (2 osebi)
  • 1 x Divja eleganca na gradu:  130 € (2 osebi)
  • 1 x Gremo na pivo s pivovarjem: 22 € (2 osebi)
 • 10 X darilni paket, ki vključuje flaško za vodo in kartice ugodnosti za izbrana doživetja

Nagradni sklad se razdeli na tri sklope nagrad. Prvi sklop nagrad obsega 5 x darilni paket in se podeli v prvem nagradnem žrebanju 5. 7. 2021. Drugi sklop nagrad obsega 5 x darilni paket in se podeli v drugem nagradnem žrebanju 5. 8. 2021. Tretji sklop nagrad 5 x doživetje pa v finalnem žrebanju 6. 9. 2021.

Posameznik lahko prejme le eno izmed nagrad. Če je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, prejme tisto nagrado, za katero je bil izžreban najprej.

 

8. člen: PREVZEM NAGRADE

Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja preko e-pošte predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek ter naslov (na katerega želi prejeti nagrado). Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko.

Če nagrajenec v roku desetih dni po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila. V tem primeru je organizator prost vseh obveznosti do tega nagrajenca, nagrada pa bo ostala nepodeljena.

Nagrajenci bodo nagrado prejeli na posredovan naslov v roku 15 dni po prejetju vseh zahtevanih podatkov. Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade hkrati s posredovanjem podatkov organizatorju predložiti tudi pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika.

Če nagrajenec nagrado odkloni, se šteje, da nagrade ne želi prejeti ter je tako organizator v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti, vezanih na to nagradno igro. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen.

Nagrad ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo. Rezultati so dokončni in pritožbe niso mogoče.

 

9. člen: PRIJAVA NAGRADE DAVČNEMU ORGANU

Ko vrednost glavne nagrade presega 42,00 €, je nagrajenec dolžan posredovati osebne podatke (svojo davčno številko in pristojni davčni urad). V primeru netočnosti podanih osebnih podatkov se smatra, da se nagrajenec odpoveduje nagradi.

Plačilo akontacije dohodnine za prejeto nagrado je obveznost izplačevalca – organizatorja te nagradne igre. Organizator bo od nagrade obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi in od nagrade odbil vrednost akontacije dohodnine.

Če nagrajenec ni rezident Republike Slovenije, za obdavčitev dohodka veljajo pravila iz mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčenja dohodka. Nagrajenec v tem primeru sam ureja plačilo davka.

Vsi ostali stroški in dajatve, povezani z uporabo (npr. plačilo dohodnine nad akontacijo) so v breme nagrajenca.


10. člen: OBVEZUJOČA PRAVILA

Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane z izvedbo nagradne igre in izročitev nagrade ter za udeležence, ki s sodelovanjem v nagradni igri priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Pravila in pogoji nagradne igre so v času trajanja nagradne igre v celoti na vpogled na spletnem mestu www.lasko.info. Za tolmačenje posameznih členov tega pravilnika je pristojna komisija, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti pravno službo organizatorja.

V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko komisija razveljavi nagradno igro v celoti in jo z ustreznimi popravki ponovi.


11. člen: IZKLJUČITEV IZ NAGRADNE IGRE

V primeru kršitve navedenih pravil in pogojev o sodelovanju v nagradni igri si organizator pridržuje pravico, da izključi te osebe iz nagradne igre brez predhodnega opozorila. Izključene bodo osebe, ki uporabljajo nezakonite pripomočke (npr. hackertools, viruse, trojance itd.), lažne e-naslove ali si drugače pridobijo koristi s pomočjo manipulacije. Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez), so lahko izključene iz nagradne igre. Sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami ni dovoljeno.

V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre se lahko nagrajencu naknadno odvzamejo nagrade ali zahtevajo nazaj že izplačane oz. izročene nagrade.


12. člen: IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Organizator ne odgovarja za neposredno ali posredno škodo, ki bi sodelujočemu nastala zaradi udeležbe v nagradni igri ali v primeru nedosegljivosti strežnika, razen če je organizator škodo povzročil naklepno, zaradi hude malomarnosti ali s hudo kršitvijo pogodbenih obveznosti. Organizator ne odgovarja za kakršne koli tehnične napake, predvsem izpade omrežja, elektronike ali računalnikov.

 

13. člen: PREDČASNA PREKINITEV NAGRADNE IGRE

Organizator si pridržuje pravico preklicati ali prekiniti nagradno igro kadar koli brez vnaprejšnjega opozorila in navedbe razlogov. Organizator se še posebej poslužuje te možnosti, če zaradi tehničnih razlogov (npr. virusi v računalniškem sistemu, manipulacije ali napake v strojni opremi in/ali programski opremi) ali iz pravnih razlogov ni mogoče zagotoviti pravilne izvedbe nagradne igre. Če se nagradna igra prekine zaradi kršitve s strani udeleženca, lahko organizator od udeleženca, ki je škodo povzročil, zahteva nadomestilo za nastalo škodo.


14. člen: ZAUPNOST, VAROVANJE IN UPORABA OSEBNIH PODATKOV

Organizator in so-organizator bosta osebne podatke skrbno varovala, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1), Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR).

V skladu z GDPR sme upravljavec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika tj. je prostovoljna izjava, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen. Uporabnik jo potrdi v sklopu oddaje prijave v nagradno igro in sicer s pritiskom na gumb: POŠLJI in strinjanjem s splošnimi pogoji nagradne igre.

Splošni pogoji nagradne igre vključujejo tudi sledečo izjavo: “Dovoljujem, da STIK LAŠKO moje osebne podatke uporabi za namene izvedbe te nagradne igre.«

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko udeleženci kadarkoli prekličejo s pisno zahtevo, poslano po elektronski pošti na naslov info@lasko.info ali po pošti na Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško, Trg svobode 6, 3270 Laško

Organizator bo v vlogi upravljavca osebne podatke sodelujočih v nagradni igri, uporabljal izključno za naslednje namene:

 • izvedbo nagradne igre v vseh vidikih,
 • obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja in podelitvi nagrad,
 • objave nagrajencev na spletni strani nagradne igre.

Organizator zbrane osebne podatke obdeluje in varuje v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in dostop do njih dovoli izključno zaposlenim, ki so se obvezali k ustreznim obvezam zaupnosti. Organizator pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.

Vsi podatki bodo hranjeni v bazi podatkov Centra za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško  in/ali pri pogodbenih obdelovalcih osebnih podatkov v skladu z zakonskim rokom ali do preklica hrambe osebnih podatkov s strani sodelujočega.

Organizator osebnih podatkov ne bo prenašal ali obdeloval izven Evropskega gospodarskega prostora (EGP) brez skladnosti s Standardnimi pogodbenimi določili o varstvu podatkov (ali drugimi podobnimi določili, ki bi jih lahko sčasoma potrdila Evropska Komisija).

Davčna številka in davčna izpostava nagrajencev se hranijo 5 let od podelitve nagrad oziroma kolikor je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje.

Sodelujoči je seznanjen, da:

 • lahko zahteva vpogled v svoje osebne podatke,
  • lahko zahteva popravek netočnih osebnih podatkov,
  •             lahko zahteva izbris osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 GDPR predvsem pa v primeru preklica privolitve pridobljene za obdelavo osebnih podatkov za namene te nagradne igre,
  •             lahko zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov,
  •             lahko zahteva brezplačni prenos osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki
  •             lahko vloži pritožbo pri nadzornemu organu, v primeru če meni, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov,
  •             posameznik lahko vloži zahtevek za uveljavitev pravic iz prejšnjega odstavka ali pridobi dodatne informacije v zvezi z obdelavo in varovanjem osebnih podatkov pri pooblaščeni osebi za varstvo podatkov preko elektronskega naslova info@lasko.info ali na naslovu Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško, Trg svobode 6, 3270 Laško.
  •             posameznik lahko pritožbo na obdelavo osebnih podatkov, ki ni skladna s temi splošnimi pogoji nagradne igre, vloži pri Informacijskemu pooblaščencu RS.

 

15. člen: SPREMEMBA PRAVIL

Organizator igre – Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško, Trg svobode 6, 3270 Laško, si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni pogoje nagradne igre, če za to obstajajo vsebinski, komercialni ali tehnični razlogi.

O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na spletni strani.


16. člen: OSTALE DOLOČBE

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v Centru za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško, Trg svobode 6, 3270 Laško in njihovi ožji družinski člani ter druge fizične ali pravne osebe, ki kakor koli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

Pravila so obvezujoča za organizatorja, vse zaposlene in druge osebe, ki so kakorkoli povezane z nagradno igro in nagradnim žrebanjem, ki je predmet tega pravilnika, ter za udeležence nagradne igre, ki s potrditvijo teh pravil soglašajo z njimi.

Vprašanja in dodatne informacije v zvezi z nagradno igro lahko naslovite na elektronski naslov: info@lasko.info.

 

17. člen: DOSTOPNOST PRAVIL

Ta pravila so dostopna na spletni strani www.lasko.info.


18. člen: REKLAMACIJE IN PRITOŽBE

Vse pritožbe in reklamacije v zvezi z izvedbo nagradne igre rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem možnem času in o tem obvestil sodelujočega oziroma po potrebi tudi druge udeležence.

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno sodišče v Celju.


19. člen: KONČNE DOLOČBE

Organizator se zavezuje, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo nagradna igra korektno izpeljana, odgovornost pa ne vključuje primerov višje sile. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila, logistične ovire, tehnične težave), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.


20. člen: VELJAVNOST PRAVIL

Pravila pričnejo veljati dne 01. 06. 2021.

 

Laško, 27. 05. 2021

Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško