+27℃
Trgovina 0

V košarici ni izdelkov.

Projekti ESRR – Evropski sklad za regionalni razvoj

AKTIVIRANJE URBANIH OBMOČIJ

Prijavitelj operacije Aktiviranje urbanih območij (AUO) je bila LAS Raznolikost podeželja, partnerji pa so bili Občina Laško, Občina Vojnik, Kmetijska zadruga Laško z. o. o., STIK – Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško ter Vozim, Zavod za inovativno izobraževanje. V okviru AUO je STIK izvedel aktivnosti: Natečaj za pripravo jedi in prehranskih izdelkov z laškimi pivi ter delo s ponudniki.

Vrednost aktivnosti: 8.600,00 EUR

Sofinanciranje aktivnosti (ESRR): 6.880,00 EUR

Trajanje izvajanja aktivnosti: 1. 1. 2023 – 31. 5. 2023

Opis aktivnosti operacije:

Z natečajem smo prepoznavnost destinacije Laško po skoraj 200-letni tradiciji varjenja piva nadgradili z razvojem in oblikovanjem prepoznavne ponudbe jedi in prehranskih izdelkov z laškimi pivi. Ob tem smo širše promovirali manj znano dejstvo, da lahko pivo kot sestavino uporabljamo pri skoraj vseh vrstah jedi in pri tem uporabljamo različne postopke za njihovo pripravo. Z osveščanjem in izobraževanjem smo predstavili možnosti, ki jih laška piva ob pravilni uporabi omogočajo za pripravo izjemnih kulinaričnih doživetij. Z natečajem smo spodbudili gostinske ponudnike in ponudnike prehranskih izdelkov na območju LAS Raznolikost podeželja (občine Laško, Celje, Štore in Vojnik) k razvoju in oblikovanju prepoznavne ponudbe jedi postreženih na gostinski način in prehranskih izdelkov, ki kot sestavino vključujejo laška piva, ter s tem izboljšali in obogatili gastronomsko ponudbo območja LAS Raznolikost podeželja. Razširili smo diapazon prepoznavnih pivovskih prehranskih atributov v destinaciji Laško in s tem izhodišč za nadaljnji razvoj butičnih kulinaričnih pivovskih doživetij v kraju, ki je sicer najbolj prepoznaven po Festivalu Pivo in cvetje.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Povezava do spletne strani EU skladi: www.eu-skladi.si.

LAŠKA HIŠA IZ PRETEKLOSTI V SEDANJOST

Občina Laško je, skupaj s partnerjem v projektu STIK-om Laško, podala vlogo na javni poziv LAS Raznolikost podeželja, s projektom “Laška hiša iz preteklosti v sedanjost”.

Namen operacije je zagotovitev prostorskih pogojev za mrežo lokalnih akterjev, za usposabljanje in izobraževanje podjetnikov in kmetovalcev, vključevanje ranljivih skupin v družbo, krepitev medgeneracijskega sodelovanja in zagotovitev novega delovnega mesta.

Predmet operacije je ureditev objekta kulturne dediščine in njegova zunanja ureditev, pridobitev opreme in eksponatov, kar bo zagotovilo pogoje za izvajanje aktivnosti. Na podlagi tega se bo oblikovala mreža lokalnih akterjev “Promocija lokalne ponudbe Laško” ter izvajala usposabljanja in izobraževanja za kmete, podjetnike in druge institucije ter ranljive skupine. V okviru projekta pa se bo izvedla tudi promocija lokalnih akterjev in njihove ponudbe ter prireditev.

V okviru operacije so predvidene naslednje aktivnosti:

 • Ureditev objekta kulturne dediščine in zunanja ureditev,
 • Pridobitev opreme in eksponatov,
 • Oblikovanje mreže z usposabljanjem in izobraževanjem,
 • Promocija.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je projekt odobrilo, predvidena vrednost sofinanciranja iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) znaša 145.098 EUR.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Povezava do spletne strani EU skladi: www.eu-skladi.si

 

Projekt DVIG KOMPETENC IN RAZVOJ TURISTIČNE PONUDBE V DESTINACIJI LAŠKO S POUDARKOM NA DIGITALNEM INOVIRANJU KULTURNE DEDIŠČINE

Naslov projekta: Dvig kompetenc in razvoj turistične ponudbe v destinaciji Laško s poudarkom na digitalnem inoviranju kulturne dediščine

Vrednost celotne operacije: 191.300,00 €

Sofinanciranje operacije (ESRR): 172.170,00 €

Trajanje operacije: 15. 10. 2019 – 15. 10. 2021

Kratek opis operacije:
Cilj prijavljene operacije je dvig mednarodne konkurenčnosti turistične destinacije Laško z uvedbo novega petzvezdičnega doživetja, temelječega na digitalizaciji kulturne dediščine in izvedbo izobraževanj zaposlenih v turizmu, s pomočjo katerih bodo izboljšali svoje kompetence na izbranih področjih. Gre torej za nadgradnjo obstoječe turistične ponudbe na območju destinacije Laško, ki bo inovativna in s tem zanimiva tako za domače kot tuje goste, s tem pa bo prispevala k dvigu dodane vrednosti lokalnega in slovenskega turizma.

Aktivnosti operacije:

 • izvedba izobraževanja za zaposlene v turizmu na temo razvoja turističnih produktov,
 • izvedba izobraževanja za zaposlene v turizmu na temo omikanega medsebojnega komuniciranja in komuniciranja z gosti,
 • izvedba izobraževanja za zaposlene v turizmu na temo zagotavljanja kakovosti in odličnosti v turizmu,
 • izvedba izobraževanja za zaposlene v turizmu na področju trajnostnega turizma,
 • študijski obisk inovativne turistične destinacije v tujini z namenom izmenjave dobrih praks,
 • sodelovanje z ZRC SAZU pri pridobivanju obstoječih digitalnih materialov in slikanju/inoviranju novih,
 • 3D zajem izbranih kulturnih znamenitosti, kjer tega materiala še ni (Trško jedro, Aškerčeva domačija in samostan Jurklošter),
 • digitalno inoviranje obogatene resničnosti,
 • opremljanje materialov z meta podatki,
 • priprava koncepta/scenarija/strategije petzvezdičnega doživetja,
 • vzpostavitev digitalne infrastrukture za izvajanje petzvezdičnega doživetja,
 • priprava promocijskih materialov za digitalno oglaševanje in promocijo na lokaciji destinacije,
 • pilotno testiranje doživetja,
 • zaposlitev dveh oseb, ki bosta skrbeli za integralni razvoj turizma na območju destinacije Laško v smeri  zelene butične destinacije z vključevanjem digitalizacije za zahtevnega obiskovalca, ki išče raznolika in aktivna doživetja, mir in osebne koristi,
 • motiviranje nosilcev turistične dejavnosti v destinaciji Laško za razvoj novih zelenih turističnih produktov z izobraževanjem/usposabljanjem,
 • oblikovanje in uspešen trženjski zagon treh inovativnih produktov vezanih na nepremično kulturno dediščino in avtentičnega doživetja,
 • usmerjanje promocije na tuje trge,
 • samostojno digitalno oglaševanje novih produktov,
 • integracija novih produktov in doživetja v oglaševalske aktivnosti različnih turističnih ponudnikov na destinaciji,
 • fizična promocija produktov in doživetja na sami lokaciji.

Cilji operacije:

 • dvig kompetenc zaposlenih,
 • digitalni zajem in inoviranje treh kulturnih znamenitosti na destinaciji,
 • oblikovanje novega petzvezdičnega doživetja z visoko dodano vrednostjo,
 • dvig konkurenčnosti destinacije Laško in dvig njene prepoznavnosti kot butične destinacije,
 • začetek prodaje novih produktov.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Povezava do spletne strani EU skladi: www.eu-skladi.si

Več o projektu

 

Projekt RAZVOJ IN KREPITEV PROMOCIJE TURISTIČNE PONUDBE DESTINACIJE LAŠKO, S POUDARKOM NA POSPEŠEVANJU DIGITALNE PROMOCIJE NA TUJIH TRGIH

Naslov projekta: Razvoj in krepitev promocije turistične ponudbe destinacije Laško, s poudarkom na pospeševanju digitalne promocije na tujih trgih

Vrednost celotne operacije: 149.288,20

Sofinanciranje operacije (ESRR): 134.359,38 

Trajanje operacije: 1. 1. 2018 – 15. 10. 2019

Kratek opis operacije:
Glede na to, da je STIK organizacija, ki ima svojo spletno stran za namen obveščanja lokalne javnosti ter destinacijsko spletno stran za obveščanje turistov, prihaja do zmede, zato želimo ustrezno združiti obe obstoječi spletni strani in izboljšati njuno vsebino. Spletna stran mora odigrati pomembno vlogo v fazi pred prihodom – pri odločanju, katero zdraviliško destinacijo in dopolnilne aktivnosti bo izbral tuji gost.
Ker se obveščanje o novostih in posebnih ponudbah za domačine in goste na digitalnih omrežjih prepletajo, je potrebno vzpostaviti nove promocijske digitalne kanale, segmentirati ciljno publiko, prilagoditi vsebino in pripraviti ustrezni načrt lansiranja le-te.
V sklopu TIC-a obratuje prodajalna spominkov in domačih dobrot. Prodajalna ni dovolj prepoznavna in vključena v digitalne promocijske kanale. Kakovostni izdelki v prodajalni zato niso dovolj izpostavljeni in vidni potencialnim kupcem. Z operacijo želimo vzpostaviti spletno prodajalno spominkov in ponudbo turističnih ogledov ter izletov, ki jih organiziramo sami.
Kljub temu, da smo ena manjših destinacij, se nam vedno znova dogaja, da primanjkuje komunikacije med ponudniki ter deležniki na destinaciji, zato želimo vzpostaviti tudi sistem učinkovitega medsebojnega komuniciranja ponudnikov, deležnikov in strokovne javnosti, saj bomo le tako lahko tujim gostom ponudili kvalitetno turistično izkušnjo.

Namen operacije:
Z operacijo želimo vzpostaviti digitalni sistem za bolj osredotočeno in sistematično razvojno in trženjsko delo, ki bo pripomoglo k bolj jasnemu trženjskemu pozicioniranju destinacije, s tem pa krepitvi ekonomske vrednosti turizma na območju.
Predmet operacije je razvoj in krepitev promocije turistične ponudbe destinacije Laško, s poudarkom na pospeševanju digitalne promocije na tujih trgih. Digitalna prenova, digitalna promocija, nov foto in video arhiv, dva nova produkta, izobraževanje oziroma delavnica za zaposlene in ponudnike.

Aktivnosti operacije:

 • vzpostavitev novega destinacijskega portala,
 • vzpostavitev mobilne aplikacije destinacije,
 • nadgradnja ključnih družbenih platform,
 • vzpostavitev sistema rednega in segmentiranega obveščanja (newsletter),
 • priprava baze kakovostnih produktnih fotografij in video klipov,
 • kreativno snovanje vsebin novega spletnega portala,
 • prilagoditev vsebine novega portala tujim trgom,
 • priprava in prevajanje tekstov v jezike tujih trgov,
 • zaposlitev ene osebe, katere delo bo osredotočeno na integralni razvoj po trajnostnih načelih in pozicioniranje destinacije kot trajnostne/ zelene,
 • ustvarjanje osredotočenih in trženjsko privlačnih komunikacijskih zgodb ključnih zelenih produktov (termalna voda, pivo, med) in znamke destinacije, prilagojenih izbranim turističnim personam destinacije Laško,
 • zagon oblikovanja zelenih produktov za ključne turistične persone destinacije Laško: lepotni razvajenci, sproščeni eskapisti, večno mladi,
 • izvajanje promocijskih akcij/ kampanj glede na ključne turistične persone destinacije Laško: lepotni razvajenci, sproščeni eskapisti, večno mladi,
 • pospešena digitalna promocija / ustvarjanje kampanj na tujih trgih: Italija, Avstrija, Hrvaška, Nizozemska, Belgija, Luksemburg in Nemčija,
 • vzpostavitev partnerske informacijske mreže za pretok informacij med internimi deležniki,
 • vzpostavitev sistema rednega obveščanja o novostih in posebnih ponudbah na ravni destinacije (intra mreža),
 • oblikovanje in uspešen trženjski zagon dveh inovativnih zelenih ponudb v sklopu produktov gastronomija – kulinarično doživetje; ter turizem na podeželju – medeno doživetje,
 • motiviranje nosilcev turistične dejavnosti v destinaciji Laško za razvoj novih zelenih turističnih produktov z izobraževanjem/ usposabljanjem.

Cilji in rezultati operacije:

 • izboljšanje digitalne predstavitve destinacije Laško,
 • vzpostavitev celovite in trženjsko učinkovite komunikacijske podobe destinacije Laško, ki bo skladna s komunikacijsko podobo na nacionalni ravni,
 • osredotočanje promocije na ciljne segmente in prednostne trge,
 • okrepitev zadovoljstva turistov, ki pridejo v destinacijo Laško,
 • dvig konkurenčnosti slovenskega turizma tako na ravni destinacije Laško kot tudi na nacionalni ravni.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Povezava do spletne strani EU skladi: www.eu-skladi.si

 

Projekt OKUSITI RAZNOLIKOST PODEŽELJA

Partnerji v operaciji: Občina Laško, Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško (STIK), KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE Kmetijsko gozdarski zavod Celje ( KGZS – Zavod CE); Thermana d.d., družba dobrega počutja (Thermana d.d.)

Vrednost celotne operacije: 70.781,94 EUR

Sofinanciranje operacije (ESRR): 50.048,70 EUR

Trajanje operacije: 9. 11. 2017 – 30. 4. 2020

Kratek opis operacije:
Gastronomija postaja vse pomembnejši dejavnik pri razvoju turističnih destinacij, saj sodi tradicionalna kuhinja vsake regije oz. destinacije med njene ključne potencialne razlikovalne in s tem identifikacijske prvine. To je razlog, da se na območju LAS pojavlja potreba po razumevanju in razvoju dodane vrednosti gastronomije v gostinsko/turistični ponudbi. Operacija krepi strokovna in podjetniška znanja z usposabljanjem in izobraževanjem kmetovalcev, gostinskih, turističnih in drugih na gastronomijo destinacije vezanih subjektov ter vnaša v prostor sodobne in inovativne gastronomsko/turistične razvojne prakse. V okviru operacije bodo oblikovana partnerstva (mreže) in implementiran model lokalnih verig dobaviteljev (prehranskih pridelkov, prehranskih in rokodelskih izdelkov) in kupcev (gostinska podjetja, javni zavodi, podjetja, TIC-i, trgovine) ter prodajnih mest (TIC-i, trgovine) pridelkov/izdelkov/storitev novonastale kolektivne blagovne znamke Okusiti Laško, za katero bosta oblikovana Načrt razvoja in Načrt upravljanja in skrbništva. Model bo prenosljiv na ostala območja LAS, vključno z vzpostavljeno metodologijo ocenjevanja, certificiranja in evalviranja.

Namen operacije: je oblikovati mreže lokalnih akterjev za skupne aktivnosti in hkrati krepiti potrebna znanja z izobraževanji in usposabljanji.

Predmet operacije: so predavanja in delavnice, ki se bodo izvedle v okviru izobraževanj in usposabljanj za povečanje podjetnosti in inovativnosti ključnih deležnikov na področju prehranskih pridelkov/izdelkov/storitev ter nanje vezanih gostinskih in turističnih ponudnikov celotnega območja LAS. Predmet operacije je tudi oblikovanje in implementacija inovativnega modela lokalnih verig dobaviteljev in kupcev ter prodajnih mest pridelkov/izdelkov/storitev novonastale kolektivne blagovne znamke Okusiti Laško – (v nadaljevanju KBZ Okusiti Laško)«, ki bo prenosljiv na ostala območja LAS. Za KBZ Okusiti Laško bo oblikovan načrt razvoja in upravljanja ter skrbništva. Z operacijo bomo identificirali tipične prehranske surovine, jedi in pijače na območju, ki predstavljajo nadaljevanje izročila ali ustvarjanje zgodovinskega spomina tam, kjer je bilo to izročilo že prekinjeno in ustvarili simbiozo prehranske kulturne dediščine s sodobnimi gastronomskimi rešitvami, ustvarjalnostmi in programi ter smernicami za oblikovanje kulinaričnih poti in spominkov, ki bodo vključeni v lokalne
verige dobaviteljev in kupcev ter prodajnih mest pridelkov/izdelkov/storitev novonastale KBZ Okusiti Laško. Rezultate operacije bomo promovirali s tiskanimi promocijskimi gradivi (brošura, panoji s predstavitvijo »gastronomske banke« in stalno razstavo »Okusiti Laško«) ter s sodobnimi orodji vsebinskega marketinga.

Aktivnosti operacije:

 • V 1. sklopu aktivnosti bomo izvedli zbiranje gradiva o prehranski kulturni dediščini s pomočjo pisnih virov, intervjujev na podlagi strukturiranih vprašalnikov in slikovnega gradiva ter na ta način oblikovali »gastronomsko banko Laškega«, za katero bodo izdelani predstavitveni panoji in jo bodo vsi zbiratelji vrtci, OŠ, društva in javni zavodi) predstavili na skupni prireditvi s pogostitvijo.
 • V 2. sklopu aktivnosti bo oblikovana strategija gastronomije za občino Laško in lokalna gastronomska piramida, ki bo določila najbolj značilne prehranske surovine, jedi in pijače na območju.
 • V 3. sklopu aktivnosti bomo oblikovali inovativni model mreženja ponudbe LAS Raznolikost podeželja in vzpostavili lokalne verige dobaviteljev in kupcev ter prodajnih mest pridelkov/izdelkov/storitev novonastale kolektivne blagovne znamke Okusiti Laško. Oblikovan bo Načrt razvoja KBZ Okusiti Laško, ki zajema oblikovanje krovnih in področnih pravilnikov ter modela ocenjevanja ter certificiranja. Oblikovan bo tudi Načrt upravljanja in skrbništva KBZ Okusiti Laško.
 • V 4. sklopu aktivnosti se bo izdelala Celostna grafična podoba kolektivne blagovne znamke Okusiti Laško.
 • V 5. sklopu aktivnosti se bodo izvedla izobraževanja in usposabljanja za različne ciljne skupine (gostince, hotelirje, kmete, nosilce turističnih dejavnosti …). Prav tako se bo izvedla tudi delavnica za vzpostavitev digitalnega vsebinskega marketinga novonastale blagovne znamke in gastronomske ponudbe območja.
 • V 6. sklopu aktivnosti se bodo nabavile prodajne stojnice, ki jih bomo uporabljali na kulinarično in gastronomsko usmerjenih prireditvah. Uporabile se bodo tudi v okviru predvidene prireditve, na kateri bomo v Thermani Laško otvorili stalno razstavo Okusiti Laško, predstavili rezultate operacije ter podelili certifikate ponudnikom pridelkov/izdelkov/storitev, ki bodo dobili pozitivno mnenje Ocenjevalne komisije za vključitev v kolektivno blagovno znamko Okusiti Laško. – V 7. sklopu aktivnosti se bo izvedla potrebna foto- in video produkcija projektnih vsebin. Prihodnost turizma postaja svet digitalnih medijev, kjer se prodajajo zgoščene zgodbe s fotografijami in video- prezentacijami z le malo besedami (smernice za generiranje kvalitetnih tekstualnih vsebin se bodo podale v okviru delavnice vsebinskega marketinga), zato je slikovno gradivo ključnega pomena za učinkoviti promocijo in trženje.
 • V 8. sklopu aktivnosti se bo izvedla promocija s tiskanimi promocijskimi gradivi (brošuro, panoji s predstavitvijo »gastronomske banke« in stalno razstavo »Okusiti Laško«) ter s sodobnimi orodji vsebinskega marketinga.

Cilji in rezultati operacije:
Z operacijo Okusiti raznolikost podeželja želimo vzpostaviti model mreženja oz. vzpostaviti lokalno verigo dobaviteljev in kupcev ter prodajnih mest pridelkov/izdelkov/storitev novonastale kolektivne blagovne znamke Okusiti Laško. Pričakujemo, da se bo v verigo vključilo vsaj 10 subjektov. Prav tako se bodo izvedla
izobraževanja in usposabljanja za različne ciljne skupine (gostince, hotelirje, kmete, nosilce turističnih dejavnosti – predvidenih je 20 delavnic. Izvedla se bo promocija operacije s tiskanimi promocijskimi gradivi (brošuro – 1500 kosov, panoji s predstavitvijo »gastronomske banke« in stalno razstavo »Okusiti Laško« – 13 panojev in 1 stalna razstava) ter s sodobnimi orodji vsebinskega marketinga.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Povezava do spletne strani EU skladi: www.eu-skladi.si

 

Projekt UREDITEV OKOLJA V LAŠKEM

Naslov projekta: Ozaveščanje o pomenu hortikulturne ureditve okolja in sobivanja z naravo v Laškem (Ureditev okolja v Laškem)

Občina Laško je, skupaj s partnerji v projektu, v letu 2017 podala vlogo na javni poziv LAS Raznolikost podeželja, s projektom Ozaveščanje o pomenu hortikulturne ureditev okolja in sobivanja z naravo v Laškem (krajši naziv projekta: Ureditev okolja v Laškem).

Namen operacije: je celostna hortikulturna ureditev urbanega območja naselja Laško in ozaveščanje o pomenu hortikulturne in druge urejenosti okolja ter sobivanja z naravo, kar bo prispevalo k cilju izboljšanju stanja naravnega okolja in prilagajanju k podnebnim spremembam.

V projekt so vključeni: vlagatelj in partnerji iz vseh treh sektorjev, iz javnega (Občina Laško – vlagatelj, javni zavod STIK – partner), ekonomskega (Thermana d.d.) in zasebnega (Hortikulturno društvo Laško), ki aktivno sodelujejo pri pripravi, izvedbi in nadaljevanju projekta, prav tako pa zagotavljajo svoj lasten delež sredstev.

Predmet operacije je:

 • izdelava Strategije celostne hortikulturne ureditve javnih površin naselja Laško in Strategije celostne hortikulturne ureditve zdraviliškega parka,
 • izvedbo 3 delavnic z namenov ozaveščanja o pomenu hortikulturne in druge urejenosti okolja v Laškem, za vse ciljne skupine (starejše, ženske, otroke in mlade v šolah, …) v naselju Laško,
 • izvedba 2 delavnic z namenov ozaveščanja o pomenu hortikulturne in druge urejenosti okolja v Laškem v drugih občinah območja LAS Raznolikost podeželja, in sicer 1 v naselju Vojnik in 1 v naselju Štore,
 • predavanje na temo Izboljšanje stanja naravnega okolja in prilagajanje podnebnim spremembam,
 • izvedba ureditve izbranih območij hortikulturne ureditve v naselju Laško in v zdraviliškem parku s trajnicami,
 • postavitev inovativnih “zelenih klopi” v naselju Laško in v zdraviliškem parku,
 • nakup premičnih korit z zasaditvijo dreves v naselju Laško,
 • ureditev obstoječih in zasaditev novih dreves na levem bregu Savinje v naselju Laško,
  zasaditev oz. ureditev učnega poligona s trajnicami, kjer se bodo otroci in drugi zainteresirani poučevali o trajnicah,
 • nabava in zasaditev 3 samozalivalnih cvetličnih stolpov za na razgledne točke ter zasaditev cvetličnih korit na občinski stavbi, vse z namenom izboljšanja izgleda naselja.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v letu 2018 projekt odobrilo.

Celotna vrednost projekta znaša: 30.731 EUR

Predvidena vrednost sofinanciranja iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) znaša 17.574 EUR.

Predviden zaključek vseh aktivnosti je do konca junija 2019.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Povezava do spletne strani EU skladi: www.eu-skladi.si

Doživi Laško in se prijavi na naše e-novice

Sledite nam na Instagramu @lasko_slovenia

Spletno mesto uporablja piškotke za pravilno delovanje spletne strani in izboljšanje vaših izkušenj. Več informacij najdete v Politiki o piškotkih .

s tem dovoljujem uporabo podatkov za vse spodnje namene.